ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و امکانات
خدمات کارت هوشمند مراکز و مشاغل

با مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و امکانات ارزشمند و موردنیاز برای تمامی مشاغل، که کارت ویزیت کسب‌وکار شما از آنها برخوردار خواهد شد...

گارانتی فوق العاده و شگفت انگیز

تعرفه خدمات ” کارت هوشمند مشاغل ایران” با مجموع همۀ ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و امکانات همراه با آن، فقط 27 میلیون و 500 هزار تومان میباشد؛ ولیکن با گارانتی ارزش بیش از 3 میلیارد تومانی!!!

——❖——

✅ 1- گارانتی قبل از سفارش

❖ شرایط: چنانچه کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده، تا قبل از ثبت سفارش بتواند در ایران و یا درکل جهان، حتی یک پلتفرم ‌ارائه دهندۀ خدمات بیزینس کارت ویزیت به‌جز بسترخدمات سامانۀ کارت هوشمند مراکز و مشاغل ایرانCardV، پیدا کند که : مجموع تمامی ویژگی‌ها + قابلیت‌ها + امکاناتی را که سامانه کارت هوشمند مشاغل ایرانCardV،  خدمت کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده تقدیم مینماید را، آن ارائه دهنده با مبلغی کمتر از مبلغ سه میلیارد تومان! ارائه نماید! 

در آن صورت سامانه کارت‌ هوشمند مراکز و مشاغل ایران (CardV.ir)، به عنوان جایزه، انجام خدمات یک کارت ویزیت (مجازی) را به همراه همه ی مجموعه امکانات، قابلیت ها+ ویژگی ها، تقدیم وی خواهد نمود.

مشاهدۀ ویژگی‌ها، امکانات و قابلیت‌های خدمات ارائه شدۀ سامانه کارت هوشمند مشاغل ایرانCardV ؛ جهت مقایسۀ با سایر ارائه دهندگانِ خدمات بیزینس‌کارت‌ویزیت (کاغذی – لمینت – مجازی):
https://cardv.ir/vijegiha

——❖——

✅ 2- گارانتی  بعد از سفارش / 7 روز بازگشت وجه + جایزه

❖ شرایط: چنانچه کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده، تا یک‌هفته ( 7 روز) از تاریخ آغاز گارانتی بتواند در ایران و یا درکل جهان، حتی یک پلتفرم ‌ارائه دهندۀ خدمات بیزینس کارت ویزیت به‌جز بسترخدمات سامانۀ کارت هوشمند مراکز و مشاغل ایرانCardV، پیدا کند که : مجموع تمامی ویژگی‌ها + قابلیت‌ها + امکاناتی را که سامانه کارت هوشمند مشاغل ایرانCardV، خدمت کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده تقدیم مینماید را، آن ارائه دهنده با مبلغی کمتر از مبلغ سه میلیارد تومان! ارائه نماید! 

در آن صورت سامانۀ کارت‌ هوشمند مراکز و مشاغل ایران، نه تنها مبلغی را که کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده، جهت دریافت خدمات سامانۀ کارت هوشمند مراکز و مشاغل ایرانCardV.ir پرداخت کرده است را به طور کامل و بدون کسر هرگونه مبلغی، به وی مسترد خواهد نمود، بلکه علاوه بر آن نیز به عنوان جایزه، 1 عدد سکه طلا خدمت کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده تقدیم خواهد کرد.

مشاهدۀ ویژگی‌ها، امکانات و قابلیت‌های خدمات ارائه شدۀ سامانه کارت هوشمند مشاغل ایرانCardV ؛ جهت مقایسۀ با سایر ارائه دهندگانِ خدمات بیزینس‌کارت‌ویزیت (کاغذی – لمینت – مجازی):
https://cardv.ir/vijegiha

——❖——

✅ 2- گارانتی  بعد از سفارش / یک سال بازگشت وجه

❖ شرایط: چنانچه کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده، تا ‌یکسال (366 روز) از تاریخ آغاز گارانتی بتواند در ایران و یا درکل جهان، حتی یک پلتفرم ‌ارائه دهندۀ خدمات بیزینس کارت ویزیت به‌جز بسترخدمات سامانۀ کارت هوشمند مراکز و مشاغل ایرانCardV، پیدا کند که : مجموع تمامی ویژگی‌ها + قابلیت‌ها + امکاناتی را که سامانه کارت هوشمند مشاغل ایرانCardV، خدمت کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده تقدیم مینماید را، آن ارائه دهنده با مبلغی کمتر از مبلغ سه میلیارد تومان! ارائه نماید! 

در آن صورت سامانۀ کارت‌ هوشمند مراکز و مشاغل ایران، مبلغی را که کسب‌و‌کار محترم خدمات گیرنده، جهت دریافت خدمات سامانۀ کارت هوشمند مراکز و مشاغل ایرانCardV.ir پرداخت کرده است را به طور کامل و بدون کسر هرگونه مبلغی، به وی مسترد خواهد نمود.

مشاهدۀ ویژگی‌ها، امکانات و قابلیت‌های خدمات ارائه شدۀ سامانه کارت هوشمند مشاغل ایرانCardV ؛ جهت مقایسۀ با سایر ارائه دهندگانِ خدمات بیزینس‌کارت‌ویزیت (کاغذی – لمینت – مجازی):
https://cardv.ir/vijegiha

فهرست دسته بندی
مراکز و مشاغل ایران
error: Alert: Content is protected !!